Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Journal of Education

فصلنامه تعلیم و تربیتVolume 34, Number 4 (2019-1)


Techno-Social Pathology of Smart Elementary Schools for Girls in Qom from Teachers’ Perspective
آسیب‌شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی- اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effectiveness of Teachers Employed through Examination and those Trained and Committed to Teaching
مقایسه اثربخشی معلمان تربیت بدنی جذب شده از طریق آزمونهای استخدامی و معلمان تعهد دبیری مدارس مناطق جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basic Capabilities Needed for the Development of Iranian Elementary School Students
ارائه سبد قابلیتهای مورد نیاز برای پرورش دانش‌آموزان در نظام آموزش ابتدایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sophisticated/Well-Educated Person from Avicenna’s Perspective
انسان فرهیخته سینوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Meta-Analysis of the Effectiveness of Solution-Based Group Counseling in Iranian Schools over the Past Decade
فراتحلیل اثربخشی مشاوره گروهی راه‌حل- محور در مدارس ایران (96-1386)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of 8th Graders’ Attitude, Interest, and Math Self-Concept on their Math Performance in TIMSS 2003-2015: A Trend Study 
روند تغییرات و تأثیر عوامل نگرش، علاقه و خودپندارۀ ریاضی دانش‎آموزان پایۀ هشتم بر عملکرد ریاضی بر مبنای مطالعات تیمز (از سال 2003 تا 2015)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Trial of a Learning Environment Based on Model Construction Approach to Instruction Aimed at Improving Concept Learning and Modeling Practices
طراحی و اجرای الگوی یادگیری مبتنی بر نمونه سازی و تاثیر آن بر یادگیری مفاهیم و کنشهای نمونه سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 3 (2018-11)


Comparison of Achievement Motivation in Sports between Successful and Failed Female Participants in School Olympiads
مقایسه انگیزش پیشرفت ورزشی دانش آموزان دختر موفق و ناموفق شرکت‌کننده در المپیاد ورزشی درون- مدرسه‌ای استان قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Bilingual Students’ Language Skills through the Use of Teaching Model in Philosophy for Children and Community of Enquiry
تأثیرپذیری رشد مهارتهای زبانی دانش‌آموزان دوزبانه از مراحل الگوی مدیریت آموزش فلسفه برای کودکان با محوریت اجتماع پژوهشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of High School Textbooks on Religion and Life with Respect to the Standards Set by the National Curriculum
تحلیل محتوای کتابهای دین و زندگی دوره متوسطه با تأکید بر شاخصهای تربیتی در برنامه درسی ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Meta-Analysis of Studies on Job Burnout within the Iranian Schools
فراتحلیل مطالعات فرسودگی شغلی در سازمانهای آموزشی ایران (مطالعه موردی: مدارس ایران) 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Student Concentration and Academic Quality in Tehran: Case Study of Fourth Grade
تراکم دانش‌آموز و کیفیت تحصیلی در تهران: مطالعۀ موردی پایۀ چهارم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Prioritization of High School Chemistry Teachers’ Occupational Duties and Tasks Using the DACUM Process
شناسایی و اولویت بندی وظایف و تکالیف شغلی معلمان شیمی دورۀ متوسطه با روش دیکوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Trial of High School Math Activities Based on DNR Framework
فعالیتهای درسی ریاضی مبتنی بر چارچوب برنامه‌ریزی درسی ریاضی DNR (دوگانی- نیازهای فکورانه - استدلالهای پی در پی) 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 2 (2018-8)


Validation of a Questionnaire on Job Crafting of Physical Education Teachers of Tehran
اعتباریابی پرسشنامه بازطراحی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Structural Relations among Culture and Organizational Health Mediated by Organizational Climate
بررسی روابط ساختاری میان انواع فرهنگ و سلامت سازمانی با واسطه گری انواع جوّ سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Critical Review of Kohlberg’s Theory of Moral Judgment and a Guideline on its Developmental Stages
نقدی بر نظریۀ رشد قضاوت اخلاقی لارنس کلبرگ: پژوهشی در بررسی چندجانبه نظریۀ کلبرگ و ارائه رهنمودی دربارۀ مراحل رشدی او 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multidimensional Approach to Measuring Poverty and the Assessment of Educational Poverty in Iran
ارزیابی فقر آموزشی ایران در چارچوب یک رویکرد چندبعدی به اندازه‌گیری فقر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teachers Participating in Professional Learning Activities: The Role of Personal, Organizational, and Administrative Factors
مشارکت معلمان در فعالیتهای یادگیری حرفه ای: نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Model for Evaluating the Performance of Research Departments within the Provincial Divisions of MoE
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد نظام پژوهش در آموزش و پرورش (مورد مطالعه: گروههای تحقیق و پژوهش ادارات کل آموزش و پرورش استانها) 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Standard Model for Measuring Professional Competencies of Teachers in the Islamic Republic of Iran
الگوی معیار صلاحیت حرفه ای معلمی در تراز جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 34, Number 1 (2018-5)


Meta-Analysis of the Findings on the Effects of Descriptive Evaluation on Learning Outcomes
فراتحلیل اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر ارتقای بازده‌های یادگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Second Language System of Motivational Selves and English Language Skills: The Role of Socio-Economic Status among Iranian Language Learners
سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم و مهارت در زبان انگلیسی: نقش وضعیت اجتماعی- اقتصادی در زبان‌آموزان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Elementary School Teachers’ Life Experience with the Challenges of Teaching in Farsi in Bilingual Areas
تجربه‌ زیستۀ معلمان دوره ابتدایی در مورد چالشهای تدریس به زبان فارسی در مناطق دوزبانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Elementary School Textbooks in Terms of Covering Renewable Energy Sources
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره ابتدایی بر اساس میزان توجه به مؤلفه های انرژی نو 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Logic and Content of a Curriculum for Teaching the Value of Self-Control
منطق و محتوای برنامه درسی آموزش ارزش خویشتن‌بانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Individual Citizenship Behavior: The Mediator between Teachers’ Academic Optimism and Students’ Academic Achievement
رفتار شهروندی  فردی: میانجی میان خوش‌بینی تحصیلی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Guidance in Iranian Educational System: Practical Experiences and Lasting Challenges
هدایت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش ایران: تجارب عملی و چالشهای پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 4 (2018-1)


The Intermediary Role of Motivation, Attitude, and Cognitive Norms in the Relationship between Personality Traits and Knowledge Sharing Behavior among High School Teachers
نقش واسط انگیزش، نگرش و هنجارهای ذهنی در رابطۀ میان ویژگیهای شخصیتی و رفتار اشتراک دانش دبیران دورۀ دوم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Adequacy of Text Structure and the Realization of Objectives in the High School Course of History of Literature
ارزشیابی محتوای درس تاریخ ادبیات دورۀ دوم متوسطه بر اساس دو مؤلفۀ "ساختار" و "تحقق اهداف پیش بینی شده" 
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Economic Policies on the Equality of Educational Opportunities in Iran
بررسی اثر سیاستهای اقتصادی بر نابرابری فرصتهای آموزشی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Educational Needs in Physical Health for Parents with Elementary School Children
نیازهای آموزشی والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی در حوزه سلامت جسمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Problem-Based and Lecture-Based Methods Compared: The Mediating Role of Perceptual Control and Value Cognition
مقایسه تأثیر روش یادگیری مبتنی بر مسئله و روش سخنرانی بر هیجانات تحصیلی: نقش واسطه ای کنترل ادراکی و ارزش ذهنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Left out of School Children in Rural and Tribal Areas: Causes and Ways of Remediation
بررسی موانع و شیوه های جذب کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق روستایی و عشایری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Research-Based Teaching and Learning within a Constructivist Framework: Designing a Phenomenologically-Based Model
آموزش و یادگیری پژوهش-محور در محیط ساختن گرا: طراحی مدلی بر اساس پژوهش پدیدارنگارانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 3 (2017-11)


Teacher Enthusiasm: The Intermediary Factor between School Climate and Teachers’ Professional Attitudes
اشتیاق معلم: تحلیل خودگردان میانجی گری رابطه جو مدرسه و نگرشهای شغلی معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Contradiction/Correspondence between Secondary Educational System’s Objectives and Regulations
بررسی تناقض یا تطابق میان اهداف و قوانین نظام آموزش و پرورش در دوره آموزش متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Way in Which Teachers are Assigned to Schools Abroad
مطالعه تطبیقی اعزام معلمان ایران به مدارس خارج از کشور (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political Development in Social Sciences Textbooks: Content Analysis of the High School Texts 
توسعه سیاسی در کتابهای علوم اجتماعی: تحلیل محتوای کتابهای علوم اجتماعی در دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Need to Utilize Chaos Management Techniques in Elementary School Preparedness Assessment Program
لزوم به کارگیری مدیریت آشوب در برنامه سنجش آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ethnomathematics: An Ethnographic Study of Kermani Carpet Weavers
ریاضیات قومی: مطالعۀ قوم‌نگاری فرشبافان کرمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reexamination of the 7th Grade’s Social Studies Null Curriculum
واکاوی ابعاد برنامه درسی مغفول مطالعات اجتماعی پایه هفتم متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 2 (2017-8)


The Relationship between Physical Preparedness and Academic Achievement among High School Students
ارتباط میان برخی از عوامل آمادگی جسمانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان 12 تا 18 ساله مقاطع متوسطه اول و دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Using Supportive Teaching Strategies on Student Learning and Remembering
بررسی بهره­ گیری از راهبردهای داربست زنی آموزشی و تاثیر آن بر یادگیری ویادداری دانش آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification of the Quantitative Dimensions of Supplementary Private Tutoring among High School Students
شناسایی ابعاد کمی آموزش خصوصی تکمیلی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of the Stabilization Program on the Learnings of the Participants in the Literacy Program
تأثیر برنامه دوره تحکیم سواد در تثبیت آموخته‌های سوادآموزان تحت پوشش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Creativity through Pictorial Teaching of Farsi
اثربخشی آموزش تصویری کتاب فارسی بر افزایش خلاقیت و مؤلفه­ های آن در دانش‌آموزان: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thinking Styles and Environmental Behavior and Attitudes among High School Students
بررسی نقش سبکهای تفکر در نگرش و رفتار محیط زیستی دانش‌آموزان دبیرستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Solutions: A Key to Strengthening the Generalization Skill in Mathematic-Like Thinking
تأکید بر راه ­حلهای چندگانه: کلیدی برای تقویت مهارت تعمیم درتفکر ریاضی­ وار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 33, Number 1 (2017-6)


The Effect of Teaching Approaches on Preschoolers’ Social Skills
بررسی تأثیر رویکردهای آموزشی بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیش­ دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Qualitative Study of the Academic Hurdles Faced by Girls in Rurals Regions
بررسی موانع تحصیل دختران روستایی (پژوهشی کیفی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation of the Process of Developing the I.R. Iran’s National Curriculum
کاوشگری در مورد مراحل و روند تدوین سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Art Education through the Constituent Elements of Science Curriculum
عملکرد تربیت هنری بر مبنای عناصر برنامه درسی در درس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 94-93 شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teachers’ Status in Iranian Educational System: An Indiginous Model Constructed and Validated
تدوین و اعتباریابی الگوی بومی منزلت معلمان در نظام آموزش و پرورش ایران - رویکرد ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Spontaneous Order in von Hayek’s Theory of Freedom and Its Educational Implications
جایگاه نظم خودانگیخته در نظریۀ آزادی فون هایک و بررسی اشارات تربیتی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Formation of Environmental Literacy Based on a Multidimensional and Multimedia Curricular Perspective
شکل گیری سواد زیست محیطی کودکان براساس برنامه­ درسی راهبردی، برنامه­ ریزی چندبعدی و بسته یادگیری چندرسانه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 4 (2017-1)


High School Counselling and Guidance in Isfahan:An Opinion Survey
بررسی نظام راهنمایی و مشاوره دبیرستانهای استان اصفهان از دیدگاه دانش­ آموزان، مدیران، مشاوران و کارشناس مسئولان مشاوره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation between Alexithymia, Organizational Commitment, and Occupational Burnout among Female High School Teachers
رابطه ناگویی هیجانی وتعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران زن آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Educational Administrators in Creating a Moral Atmosphere and Social Support, and its Relation with Organizational Performance
نقش مدیران آموزشی در ایجاد جوّ اخلاقی و حمایتهای اجتماعی و رابطه آن با عملکرد سازمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impediments of Implementing the Bills Ratified by the Provincial Council of Education in East Azerbaijan
تحلیل رگرسیونی موانع اجرای مصوبات شوراهای آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison in Reading Ability and Achievement between Mono-Lingual and Bilingual Fifth Graders
مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Misunderstandings about the Concept of Limit among High School Seniors
بررسی بدفهمی‌های دانش‌آموزان سال سوم متوسطه در مورد مفهوم حد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Trial of an Educational Game Based on a Fifth Grade Course
طراحی و اجرای بازی آموزشی درس همسایگان ایران بر اساس اصول سازنده گرایی و ارائه چارچوبی برای طراحی بازی آموزشی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 3 (2016-12)


Optimal Positioning of Middle Schools within the City of Dehdasht through a Combination of Boolean Logic and FAHP
مکان­ یابی مراکز آموزشی با استفاده از مدل ترکیبی منطق بولین و FAHP (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی شهر دهدشت )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Blended Method of Teaching on Outputs of Learning Quran among Honor High School Students
تأثیرآموزش ترکیبی بربازده ­های یادگیری در قرآن باتوجه به اثرات تعدیلی رویکردهای یادگیری دردانش آموزان دبیرستانی مدارس استعدادهای درخشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Setting Standards for Green Schools in Iran
تدوین معیارهای استاندارد مدارس سبز در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Making Iranian Schools Smart: From Policy to Practice
هوشمندسازی مدرسه در ایران از سیاستگذاری تا عمل:مطالعه موردی چندگانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Thinking and Religious Training:Areas of Convergence
تبیین وتحلیل زمینه­ های سازواری و همگرایی مؤلفه­ های تفکر انتقادی با تربیت دینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Female High School Teachers’ Opinion on Their Educational Role and the Extent to Which They Match the Expectations of the National Curriculum
توصیف و تحلیل نظرات معلمان زن دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران از نقش های تربیتی خود و میزان هم پوشانی آن با انتظارات برنامه درسی ملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Training Teachers for Elementary School in the Islamic Republic of Iran: Opportunities and Threats
فرآیند تربیت معلم ابتدایی در تراز جمهوری اسلامی ایران: فرصتها و تهدیدها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 2 (2016-9)


Approaches to Improving Self-Efficacy among 8th Graders: Solution-Focused and Strategic Therapies
مقایسه اثربخشی رویکرد راه­ حل- مدار با استراتژیک به شیوه گروهی بر میزان خودکارآمدی دانش ­آموزان دوره راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Coverage of Social Skills in 6th Grade’s Social Studies Text
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی بر حسب مؤلفه‌های مهارتهای اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Third Graders’ Misconceptions about Evaporation and Liquefaction Phenomena
بررسی تصورات و کج‌فهمی‌های دانش‌آموزان پایه سوم ابتدایی درباره پدیده‌های تبخیر و میعان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning about Recycling and Reuse through Pre-School Games
تأثیر بازیهای آموزشی بر یادگیری مفاهیم بازیافت و استفاده مجدد در کودکان پسر پیش‌دبستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

School Administrators’ Approach to Cooperation and Its Impact on Development of Cooperative Programs
تأثیر مشارکت پذیری مدیران مدارس بر برنامه‌ها و وظایف مشارکت بخش خصوصی- دولتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Psycho-Social Health and National-Religious Identity among Yazdi High School Students
بررسی رابطه بین سلامت روانی -اجتماعی با هویت ملی و دینی در بین دانش ­آموزان دبیرستانهای شهر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Review of the Current Approaches to Spiritual Education for Children with an Emphasis on Islamic Teachings
تبیین رویکردهای موجود درباره تربیت معنوی کودکان و نقد آنها با تأکید بر آموزه‌های اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 32, Number 1 (2016-6)


Content Analysis of the High School Textbooks in Iran from Information Literacy Perspective
تحلیل محتوای کتابهای درسی دوره متوسطه ایران با رویکرد سواد اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Content Analysis of Seventh Grade’s Science Textbook in terms of Problem Solving Stages
تحلیل محتوای کتاب درسی علوم پایه هفتم (اول متوسطه) مبتنی بر مراحل حل مسئله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of Current Conditions of Schools in Tehran in terms of Counterproductive Behaviors of Teachers
تأملی بر رفتارهای ضد تولیدی معلمان در تدریس: واکاوی نشانگان، ابعاد و ارزیابی وضع موجود در مدارس شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Art Curriculum in Elementary Schools through Educational Connoisseurship and Criticism
ارزشیابی برنامه ­درسی هنر دوره ابتدایی به روش خبرگی و نقادی ­تربیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Population Growth on Quantitative Indices of Education in Iran: The Prospects of Student Population up to 2030
آثار تحولات جمعیتی ایران بر شاخص های کمّی آموزش و آینده ‏نگری جمعیت دانش ‏آموزی تا سال 1409
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Construction of an Efficient Model for Teaching Science in Junior High School
بررسی و تحلیل میزنوشته‌های کلاسهای دبیرستانهای شهرستان کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Design and Construction of an Efficient Model for Teaching Science in Junior High School
طراحی و تدوین مدلی کارآمد برای آموزش علوم در دوره اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 4 (2016-3)


An Opinion Survey on the Effective Teaching and Learning Methods in the Ministry of Education’s Environmental Courses
روش های تدریس و یادگیری مؤثر آموزش های زیست محیطی در آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spiritual Intelligence and Volunteerism among Sport Clubs within the Ministry of Education
ارتباط بین هوش معنوی و انگیزه داوطلبی در انجمن های ورزشی وزارت آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Self-Efficacy as the Mediator between Self-Oriented Perfectionism and Test Anxiety
خودکارآمدی تحصیلی به عنوان میان جیگر ارتباط کمال‌گرایی خود-مدار و اضطراب امتحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Language Development and Intelligence in Preschoolers
رشد زبان کودکان پیش‌دبستانی و رابطه آن باهوش کلامی، غیرکلامی و هوش کلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Public and Higher Education on the Economic Growth in Iran
ارزیابی آثار آموزش عمومی و آموزش عالی بر رشد اقتصادی در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oxford University’s Internship Model of Teacher Training and Its Implications for Teacher Training Programs in Iran
واکاوی "الگوی کارآموزانه تربیت معلم" در دانشگاه آکسفورد و ارائه دلالتهایی برای نظام تربیت معلم ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of Citizenship Education Based on Hannah Arendt’s Philosophy
تبیین اصول تربیت شهروندی مبتنی بر فلسفه هانا آرنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 3 (2015-12)


The Role of Personal, Organizational, and Technological Factors in Predicting Teachers’ Beliefs about Knowledge Sharing
نقش عوامل فردی، سازمانی و فنی در پیش بینی باورهای رفتاری، هنجاری و کنترلی معلمان نسبت به اشتراک دانش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General and Professional Qualifications of Iranian High School Masters according to the Ministerial Documents
تحلیل ویژگیهای عمومی وحرفه­ ای مدیران مدارس متوسطه ایران ازمنظراسنادومصوبات وزارت آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impediments to the Deployment of Knowledge Management Program in the Provincial Department of Education in Yazd
عارضه یابی پیاده‌سازی مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Expenditure on Economic Productivity: A Comparison of the Situations in Iran, India, Japan, Germany, and Australia
تحلیل تأثیر مخارج آموزشی بر تولید فعالیتهای اقتصادی: مطالعه موردی ایران، هند، ژاپن،آلمان و استرالیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Education Vouchers: The Right to Choose or to Own?
پته آموزشی؛ حق انتخاب یا مالکیت؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Bi-Level Analysis of the Effect of the Household SES and the Provincial Level of Development on Academic Deprivation among Iranian Children
تحلیلی دو سطحی از تـأثیر وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده و درجۀ توسعه‏ یافتگی استان محل زندگی بر بازماندگی تحصیلی فرزندان در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epistemic Structure of Islamic Philosophies of Education: Foundationalism or Coherentism
ساختار معرفتی فلسفه­ های تعلیم و تربیت اسلامی: مبناگروی یا انسجام گروی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 2 (2015-9)


Learning How to Swim and Improving Self-Efficacy: Physical Education Needs to be Taken More Seriously
اثربخشی آموزش شنا بر خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی شهرتهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Taking the Life Skills Course on First Year High School Students' Self-Efficacy and Assertiveness
بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود خودکارآمدی و جرأت‌ورزی در دانش‌آموزان پایه اول متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Child-Rearing Practices in the Socialization Processes of Junior High School Students: A Socio-Cultural Perspective
بررسی نقش سبک فرزند پروری والدین در اجتماعی شدن دانش‌آموزان مدارس راهنمایی (رویکردی اجتماعی- فرهنگی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Paying Attention to the Developmental and Educational Significance of Pre-School Years, as Indicated by Contemporary Research
تبیین ضرورت تربیت اوان کودکی (پیش از دبستان) مبتنی بر سنتز پژوهی شواهد تجربی معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic Optimism, Occupational Goal Orientation, and Job Satisfaction among Teachers
رابطه خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف شغلی با رضایت شغلی معلمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Academic Preparedness and Final Performance of Students of Electro-Techniques Field in Technical and Vocational Schools
ارزشیابی آمادگی تحصیلی و عملکرد نهایی هنرجویان در رشته الکتروتکنیک شاخه فنی و حرفه­ ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bhaskar's Views on Transcendental-Critical Research in Education
تبیین پژوهش استعلایی – انتقادی در تعلیم و تربیت از دیدگاه باسکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 31, Number 1 (2015-6)


Metacognitive Orientation of the Class and the Students' Metacognitive Awareness and Academic Achievement
بررسی رابطه جهت‌گیری فراشناختی کلاس درس با آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Opinion Survey on the Appropriateness of the Calligraphy Used in the First Grade's Farsi Textbook
ارزشیابی خط کتاب فارسی اوّل دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Metacognitive and Affective Factors Involved in High and Low Math Achievement
عوامل فراشناختی و عاطفی دانش‌آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و پایین در ریاضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflective Teaching and Its Impact on Students' Achievement in English
نقش تدریس فکورانه معلمان زبان انگلیسی ایرانی و سبک تدریس آنها در پیشرفت دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Test Anxiety Based on the Use of Cognitive and Metacognitive Strategies among Female High School Students
پیش‌بینی میزان اضطراب امتحان دانش‌آموزان دختر دورۀ متوسطه شهر تهران براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی آنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Non-Personnel Budget Allotment at the Ministry of Education
آزمون نظریه واگنر برای تبیین عوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات غیر پرسنلی به آموزش و پرورش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predicting Student Performance in Verbal Math Problems Based on Cognitive, Metacognitive, and Affective Factors
پیش­ بینی عملکرد دانش آموزان در ­حل مسئله­ های کلامی ریاضی با توجه به متغیرهای شناختی، فراشناختی و عاطفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 4 (2015-1)


The Use of Emotional Regulation Strategies in Reducing Test Anxiety during Test-Taking
نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در طول امتحان در اضطراب امتحان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Student and School Variables in Reading Performance among Those Participated in PIRLS 2006
بررسی سهم متغیرهای سطح دانش آموز و مدرسه بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان براساس داده ­های پرلز 2006
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Quantitative and Qualitative Evaluation on Fourth Graders Anxiety
تأثیر ارزشیابی کمّی و کیفی بر اضطراب دانش‌آموزان چهارم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of National-Religious Identity in High School Farsi Textbooks
جایگاه مؤلفه­ های هویت ملی- مذهبی در محتوای کتابهای ادبیات فارسی دوره متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nature of Comparative Research in Philosophy of Education: Faaraabee's Method
بررسی و تبیین ماهیت و ویژگیهای پژوهش تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت : با تأکید بر روش شناسی فارابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Educational Humor in the Process of Learning and Teaching: A Special Facilitator for Second Language Learners
کاربرد طنزآموزشی در فرآیند یاددهی- یادگیری: تسهیلات ویژه برای یادگیرندگان زبان دوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Experiences of Teachers Participating in the Overseas Schools Assignment Exam
تجارب معلمان شرکت کننده در آزمون اعزام به مدارس خارج از کشور: پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 3 (2014-11)


Elementary School Teachers' Classroom Management Skills and Students' Self-Efficacy
رابطۀ مدیریت کلاس معلمان با خودکارآمدی دانش­آموزان مقطع ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Cooperative, Competitive, and Individual Learning on Students' Physical Readiness
مقایسه تأثیر یادگیری مشارکتی، رقابتی و انفرادی بر عوامل منتخب آمادگی جسمانی دانش‌آموزان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Learning Self-Regulated Learning Strategies on High School Students' Math Problem-Solving Skills
راهبردهای یادگیری خود- تنظیمی و تأثیر آموزش آن در حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان متوسطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teacher-Student Interaction in Primary Schools Succeeding and Failing in PIRLS 2006 and TIMSS 2007
تعامل معلم- دانش­آموز در کلاس درس مدارس موفق و ناموفق: مطالعه موردی از مدارس ابتدایی شرکت­کننده در آزمون پرلز 2006 و تیمز 2007
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Curriculum Planning in the Iranian Educational System
بررسی وضعیت برنامه ریزی درسی در سیستم آموزش و پرورش ابتدایی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Teaching How to Improve Reading Comprehension: One Way of Increasing Iranian Students' Scores on PIRLS
آموزش درک خوانداری: بهبود توانایی استنباط در آزمون پرلز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Education, Benefitting from Oil Revenues, and Sustainable Development
آموزش و پرورش، بهره‌برداری از منابع نفتی و توسعه پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 2 (2014-9)


The Extent of Using the Basic Vocabulary in the First Grade Quran Textbook
بررسی میزان حضور واژگان کاربردی و پایه در کتاب درسی قرآن سال اول دبستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Educational Expenditures on Added Value in Industrial Sector
تأثیر هزینه­ های آموزش و پرورش بر ارزش افزوده بخش صنعت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curriculum Evaluation of Teacher Training Courses in Education
ارزشیابی برنامه اجرا شده و کسب شده دروس تربیتی دوره های دوساله تربیت معلم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

General and Professional Characteristics of Iranian High School Administrators
ویژگیهای عمومی و حرفه ای مدیران مدارس متوسطه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Different Interpretations of a National Curriculum: A Reflection on the Islamic Republic of Iran's Ratified Curriculum
برداشتهای مختلف در تدوین برنامه درسی ملی : تأملی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Children's Rights and the New Evaluation Approach in Iran
بررسی مقایسه‌ای ارزشیابی کیفی- توصیفی با نظام حقوق کودک در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effectiveness of the Enrichment Program in Sixth Grade Math and Science Classes
بررسی اثربخشی طرح ­غنی‌سازی تجارب یادگیری در دروس ریاضیات و علوم تجربی پایه اول راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 30, Number 1 (2014-6)


Increasing Student Achievement by Improving the Psycho-Emotional Atmosphere of the Geography Class
بررسی تأثیر بسته آموزشی جغرافیا بر جو روانی-عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه سوم دوره متوسطه رشته علوم انسانی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Implementation Model for Courses in Human Resource Training
ارائه مدلی مناسب برای اجرای دوره های آموزش نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Learning Problem Solving Methods in order to Reduce Stress and Anxiety, and Increase Achievement Motivation
اثر بخشی آموزش روشهای حل مسئله در بهبود استرس، اضطراب و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت معلم شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The SES, Organizational Commitment, and Job Burnout among Teachers in Rasht
رابطه میان پایگاه اجتماعی –اقتصادی٬ تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی معلمان راهنمایی و متوسطه شهر رشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting Public-Private Sector's Support for the Elementary Schools
عوامل موثر بر مشارکت بخش خصوصی - دولتی در مدارس ابتدایی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Match between the Goals Pursued in Middle School Social Science Textbooks and Those Stated in the Superseding Documents
میزان انطباق اهداف کتابهای تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی تحصیلی با اسناد فرادست آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Encouraging High School Teachers to Use ICT in Implementing the Curriculum
شناسایی عوامل مؤثر بر ترغیب دبیران مدارس متوسطه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند اجرای برنامه درسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles