:: دوره 34، شماره 4 - ( 10-1397 ) ::
جلد 34 شماره 4 صفحات 153-174 برگشت به فهرست نسخه ها
آسیب‌شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی- اجتماعی
دکتر ناهید نادری‌بنی، دکتر حسین خنیفر، عاطفه غفرانی
چکیده:   (784 مشاهده)
آسیب‌شناسی مدارس ابتدایی هوشمند شهر قم براساس مدل سیستم فنی- اجتماعی*
 
دکتر ناهید نادری‌بنی**
دکتر حسین خنیفر***
 عاطفه غفرانی****

چکیده
اهمیت آموزش و پرورش در شکل‌گیری آینده جامعه، ضرورت آسیب‌شناسی مستمر مدارس به ویژه مدارس نوظهور هوشمند را ایجاب می‌کند. هدف این پژوهش آسیب‌شناسی مدارس ابتدایی هوشمند دخترانه شهر قم براساس مدل سیستم فنی– اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 210 آموزگار مدارس ابتدایی هوشمند دخترانه شهر قم است. حجم نمونه براساس جدول مورگان 132 نفر به‌­دست آمده، سپس با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تعداد آموزگاران هر ناحیه تعیین شده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق­ساخته است. برای روایی پرسشنامه از شاخص نسبت روایی محتوایی، آزمون واریانس متوسط استخراج شده و تحلیل عاملی تأییدی(با استفاده از AMOS نسخه 22) و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده‌است. میزان آلفای کرونباخ 0/982 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با آزمونهای تی تک‌­نمونه و تی زوجی با استفاده از SPSS نسخه 16 انجام شده‌است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه آموزگاران، وضعیت این مدارس در مؤلفه‌های فنی و ساختار کمتر از پنج (متوسط) و در مؤلفه‌های مدیریت، فرهنگ و اهداف در حد متوسط است و در هر پنج مؤلفه دچار آسیب هستند. از دیدگاه آموزگاران میان وضعیت موجود این مدارس و وضعیت مطلوب، فاصله معنادار وجود دارد و میانگین وضع موجود از میانگین وضع مطلوب کمتر است. افزایش ابزارهای فاوا، روزآمدسازی مستمر آنها، افزایش آگاهی معلمان و والدین درباره مزایا و اهمیت توسعه مدارس هوشمند و افزایش توانمندی معلمان و مدیران در بهره‌برداری مؤثر از فاوا در مدارس توصیه می‌شود.
کلید واژگان: آسیب‌شناسی، مدرسه هوشمند، سیستم فنی- اجتماعی، مدیریت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ دریافت: 96/2/16                تاریخ پذیرش: 97/2/29
* این مقاله از پایان­نامه کارشناسی ارشد استخراج شده است.
** استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) n.naderi.b@ut.ac.ir
*** استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران khanifar@ut.ac.ir
**** دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، پردیس فارابی، دانشگاه تهرانat.ghofrani69@ut.ac.ir
واژه‌های کلیدی: آسیب‌شناسی، مدرسه هوشمند، سیستم فنی- اجتماعی، مدیریت
متن کامل [PDF 582 kb]   (341 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۹


XML   English Abstract   Printدوره 34، شماره 4 - ( 10-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها